thanhlapcongty

December 8, 2019

thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký) (Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị  đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty); 2- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo […]
December 8, 2019

Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp tư nhân (do chủ doanh nghiệp ký); 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 3- Mục lục hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 5- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; CHI PHÍ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN : – Phí dịch vụ đổi tên: 200.000đ – Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000đ – Lệ phí khắc lại con dấu tròn: 450.000đ THỜI GIAN LÀM VIỆC:  – […]
December 8, 2019

thay đổi tên công ty tnhh một thành viên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN : 1- Thông báo đổi tên công ty doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty tnhh một thành viên của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty; 3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 4- Mục lục hồ sơ đổi tên công ty (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ thay đổi tên công ty tnhh một thành viên (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai […]
December 8, 2019

Thay đổi tên công ty tnhh hai thành viên trở lên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp).Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); […]
December 8, 2019

Thay đổi tên công ty cổ phần

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN : 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật . 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định thay đổi tên công ty cổ phần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty cổ phần. 3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên công ty doanh nghiệp cổ phần của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. 4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc […]
December 8, 2019

Bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 3- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng […]
December 8, 2019

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh một thành viên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 3- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề 5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy […]
December 8, 2019

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 4- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với […]