Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

December 8, 2019

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ thành lập công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ thành lập công ty cổ phần 4- […]