Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên

December 9, 2019

Chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên

Chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên trở lên thành công ty tnhh một thành viên : 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký. 2- Điều lệ chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên thành công ty tnhh một thành viên. 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật: 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.3.3- Chủ sở hữu là tổ chức: – Quyết định thành lập công ty ; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng […]
December 9, 2019

Chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên thành công ty cổ phần THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GỒM : 1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty tnhh hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (có chữ ký của các thành viên dự họp) 4- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi 5- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông, người […]