DỊCH VỤ KẾ TOÁN: BÁO CÁO THUẾ – 400.000đ/tháng

December 7, 2019

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI: BÁO CÁO THUẾ + SỔ SÁCH – 800.000đ/tháng

DỊCH VỤ BAO GỒM: – Tư vấn Sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào – Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi – Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng – Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý – Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý – Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho – Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành – Lập báo cáo tài chính cuối năm – Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm – Lập quyết toán hóa đơn cuối năm – Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế CHI PHÍ: – Phí dịch vụ kế toán trọn gói: 800.000đ/tháng Hãy liên hệ chúng tôi số 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn thành lập công ty tnhh một thành viên cụ thể.
December 7, 2019

DỊCH VỤ KẾ TOÁN: BÁO CÁO THUẾ – 400.000đ/tháng

DỊCH VỤ BAO GỒM: – Tư vấn dịch vụ kế toán: sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào – Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi – Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng – Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý – Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý – Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế và các dịch vụ kế toán báo cáo thuế khác. CHI PHÍ: – Phí dịch vụ: 400.000đ/tháng Hãy liên hệ chúng tôi số 0905 722 078 – 0913 855 191  để được tư vấn thành lập công ty tnhh một thành viên cụ thể.