Thay đổi thành viên và cổ đông công ty

December 8, 2019

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên Thành phần hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên 1- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty 2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới: 2.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 2.2- Chủ sở hữu là tổ chức: – Quyết định thành lập công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế). – Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện công ty tnhh một thành viên theo ủy quyền. 3- Điều lệ sửa […]
December 8, 2019

Thay đổi thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên

thay đổi thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên Thay đổi thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên hồ sơ gồm : I.Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp1-Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký) 2-Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty hoặc Hợp đồng tặng cho 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới): 3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu. 3.3- Thành viên mới là tổ chức: – Quyết định […]
December 8, 2019

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông công ty cổ phần THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp 1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty; 3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ […]