Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

December 8, 2019

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 4- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với […]