Thay đổi tên công ty

December 8, 2019

Thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp tư nhân (do chủ doanh nghiệp ký); 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 3- Mục lục hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 5- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ; CHI PHÍ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN : – Phí dịch vụ đổi tên: 200.000đ – Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000đ – Lệ phí khắc lại con dấu tròn: 450.000đ THỜI GIAN LÀM VIỆC:  – […]
December 8, 2019

thay đổi tên công ty tnhh một thành viên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN : 1- Thông báo đổi tên công ty doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty tnhh một thành viên của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty; 3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 4- Mục lục hồ sơ đổi tên công ty (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ sơ thay đổi tên công ty tnhh một thành viên (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 6- Tờ khai […]
December 8, 2019

Thay đổi tên công ty tnhh hai thành viên trở lên

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty 3- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp).Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty 4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); […]
December 8, 2019

Thay đổi tên công ty cổ phần

THÀNH PHẦN HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN : 1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp, thay đổi tên công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật . 2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định thay đổi tên công ty cổ phần phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty cổ phần. 3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi tên công ty doanh nghiệp cổ phần của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. 4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc […]